e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Ενημερώνονται οι πολίτες, οι οποίοι έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους και δεν έχουν καταθέσει την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο μέχρι σήμερα, ότι μέχρι 19-01-2019 (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 222 του Ν. 4555/2018), μπορούν να προσέρχονται στο Δημαρχείο Γαλατσίου και να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση   για την μη ηλεκτροδότηση και μη χρήση του ακινήτου, προσκομίζοντας βεβαίωση του αρμοδίου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΗ κλπ.) για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

«Ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου του αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται κι ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β. δ. (Α΄ 171). Εάν παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί η ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. 

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωση τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από την αναδρομική επιβολή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού. 

Πληροφορίες:

213 2055 393
213 2055 403
213 2055 310

                                                                                 

 

 

Tην  Tετάρτη 19  Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 18:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έκφραση γνώμης επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2018.

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

2ο

Κατανομή 4ης Δόσης έτους 2018 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

3ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας Δήμου Γαλατσίου και Δήμου Αθηναίων με στόχο τη συνεργασία των δύο δήμων για τον εξωραϊσμό, την προστασία και την αναβάθμιση του Λόφου του Παιδιού.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Εξειδίκευση πιστώσεων για την εκδήλωση εορτασμού για τα Θεοφάνεια 2019.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Α. Επαναδιαβίβαση θέματος για λήψη απόφασης ανανέωσης – παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος για στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου. Β. Καθορισμός μισθώματος και τυχόν επιβαρύνσεων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140-144 του Ν. 4270/2014.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Τροποποίηση της 501/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας έτους 2018.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.300,00 € σε βάρος Κ.Α. 00.6733.0001.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (372 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια τραπεζιού (πάγκου) εργασίας για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια παλετοφόρου για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (694,40 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια όρθιας βιτρίνας συντήρησης (ψυγείο) για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Έγκριση Εκδήλωσης και Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 139,09 € (Εκατό τριάντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτά) σε βάρος του Κ.Α. 00-6442.0001, οικονομικού έτους 2019 και εξειδίκευση πίστωσης προσφοράς αναμνηστικού – δώρου στους εθελοντές μας σε βάρος του ΚΑ 00-6433.0001.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση Διοργάνωσης κοινωνικής δράσης graffiti στα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου και Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 343,48 € (τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) σε βάρος του Κ.Α. 15-64730002, οικονομικού έτους 2018.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016 Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

18ο

Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

19ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου (εργολαβία 2017).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

20ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – εργ. Σ.5.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

21ο

Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ολυμπίας αρ. 14, με την με αρ. 106/2016 και 194/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 100/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

22ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κρήτης αρ. 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 101/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

23ο

Έγκριση διαμόρφωσης δύο θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων στο χώρο στάθμευσης του Άλσους Βεΐκου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 102/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

24ο

Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Ορφέως αρ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 103/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

25ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φαρρών 38 – 40 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 105/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

26ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αθ. Διάκου αριθ. 5 και Διδύμων αριθ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 106/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

27ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Απειράνθου αρ. 5 – 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 107/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

28ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αρτέμιδος αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 108/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

29ο

Διαγραφή ποσού λόγω δοκιμαστικής χρέωσης ανύπαρκτου οφειλέτη.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ.174 σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΤΣΟΤΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

31ο

Διαγραφή ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την αίτηση της κ. ΤΣΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ που αφορά την ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

32ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου επί της οδού Ειρηναίου 17 Γαλάτσι.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

33ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

34ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΒΙΛΙΣΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

35ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΚΑΨΑΣΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΨΑΣΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ – ΕΙΡΗΝΗΣ & ΚΑΨΑΣΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έκφραση γνώμης επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2018.

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

2ο

Κατανομή 4ης Δόσης έτους 2018 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

3ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας Δήμου Γαλατσίου και Δήμου Αθηναίων με στόχο τη συνεργασία των δύο δήμων για τον εξωραϊσμό, την προστασία και την αναβάθμιση του Λόφου του Παιδιού.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Εξειδίκευση πιστώσεων για την εκδήλωση εορτασμού για τα Θεοφάνεια 2019.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Α. Επαναδιαβίβαση θέματος για λήψη απόφασης ανανέωσης – παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος για στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου. Β. Καθορισμός μισθώματος και τυχόν επιβαρύνσεων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140-144 του Ν. 4270/2014.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Τροποποίηση της 501/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας έτους 2018.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.300,00 € σε βάρος Κ.Α. 00.6733.0001.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (372 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια τραπεζιού (πάγκου) εργασίας για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια παλετοφόρου για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (694,40 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια όρθιας βιτρίνας συντήρησης (ψυγείο) για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Έγκριση Εκδήλωσης και Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 139,09 € (Εκατό τριάντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτά) σε βάρος του Κ.Α. 00-6442.0001, οικονομικού έτους 2019 και εξειδίκευση πίστωσης προσφοράς αναμνηστικού – δώρου στους εθελοντές μας σε βάρος του ΚΑ 00-6433.0001.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση Διοργάνωσης κοινωνικής δράσης graffiti στα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου και Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 343,48 € (τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) σε βάρος του Κ.Α. 15-64730002, οικονομικού έτους 2018.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016 Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

18ο

Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

19ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου (εργολαβία 2017).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

20ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – εργ. Σ.5.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

21ο

Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ολυμπίας αρ. 14, με την με αρ. 106/2016 και 194/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 100/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

22ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κρήτης αρ. 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 101/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

23ο

Έγκριση διαμόρφωσης δύο θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων στο χώρο στάθμευσης του Άλσους Βεΐκου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 102/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

24ο

Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Ορφέως αρ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 103/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

25ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φαρρών 38 – 40 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 105/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

26ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αθ. Διάκου αριθ. 5 και Διδύμων αριθ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 106/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

27ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Απειράνθου αρ. 5 – 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 107/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

28ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αρτέμιδος αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 108/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

29ο

Διαγραφή ποσού λόγω δοκιμαστικής χρέωσης ανύπαρκτου οφειλέτη.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ.174 σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΤΣΟΤΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

31ο

Διαγραφή ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την αίτηση της κ. ΤΣΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ που αφορά την ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

32ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου επί της οδού Ειρηναίου 17 Γαλάτσι.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

33ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

34ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΒΙΛΙΣΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

35ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΚΑΨΑΣΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΑΨΑΣΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ – ΕΙΡΗΝΗΣ & ΚΑΨΑΣΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Συνεχίζονται οι συναντήσεις με Κινέζους αξιωματούχους από διαφορετικές περιοχές της Κίνας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη συνεργασιών. 

Μέσα στο Νοέμβριο και στον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι, δύο συναντήσεις με Κινέζους αξιωματούχους πρώτα από την περιοχή Xicheng του Πεκίνο και στη συνέχεια από το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτισμού της επαρχίας Fujian. 

Από τον Δήμο Γαλατσίου συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης Μάνος Ελευθερίου και ο Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. 

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν την συντήρηση και αξιοποίηση πολιτιστικών μνημείων, τα πολιτιστικά δρώμενα και την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με την προβολή των δύο μεγάλων πολιτισμών. 

Επιπλέον, έγινε αναφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Γαλατσίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε άλλους δήμους, όπως το αρχαίο έθιμο του δέντρου των ευχών «Ειρεσιώνη» και της αρχαίας ελληνικής γαστρονομίας.

Με αφορμή τις επαφές αυτές το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου έχει ήδη αναπτύξει τρία πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται ήδη σε σχολεία της πόλης μας: «Το Σινικό Τείχος και οι δρόμοι του μεταξιού που ενώνουν τους δύο μεγάλους πολιτισμούς», τα «Ήθη και έθιμα της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς και «Μια φορά κι έναν καιρό…παραμύθια από την Κίνα».

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επαρχία Fujian , είναι συνολικού πληθυσμού 38 εκ. κατοίκων, ενώ το Πεκίνο, η πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, είναι συνολικού πληθυσμού 14,5 εκατομμυρίων κατοίκων και αποτελεί τον βασικό φορέα της σύγχρονης οικονομίας της χώρας, καθώς επίσης και ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, εμπορικά, οικονομικά και βιομηχανικά της κέντρα του κόσμου.