e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Ο Δήμος Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν.   4512/2018(ΦΕΚ Α 5/17-01-2018 & Α’ 8/23-1-2018) από 01/03/2018 μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας Γαλατσίου (Γ.Βάσσου 5 και Αγ. Γλυκερίας 22) οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να αιτηθούν για πρώτη φορά επίδομα αναπηρίας.

 

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

·        Να γνωρίζουν τον  ΑΜΚΑ τους

·        Την αστυνομική  ταυτότητα (ή διαβατήριο σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους)

·        Φωτοτυπία του ΙΒΑΝ ( τραπεζικού λογαριασμού) στον οποίο ο αιτών/αιτούσα να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).

·        Προσοχή:οι νέοι αιτούντες δεν πρέπει ούτε να έχουν κλείσει ραντεβού σε γιατρό προκειμένου να συνταχθεί ο εισηγητικός φάκελος για το ΚΕΠΑ, ούτε να έχουν προχωρήσει ήδη σε πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ.

·        Για τους παλιούς δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων εάν ένα άτομο με αναπηρία ελάμβανε στο παρελθόν Προνοιακό επίδομα αναπηρίας, αλλά η περίοδος χορήγησης του έχει ΛΗΞΕΙ και ΔΕΝ διαθέτει αυτή τη στιγμή πιστοποίηση ΚΕΠΑ σε ισχύ ή ΔΕΝ έχει έτοιμο εισηγητικό φάκελο από ιατρό, τότε θεωρείται  ΝΕΑ περίπτωση και μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Κοινότητας, ώστε να υποβάλλει αίτηση στον ΟΠΕΚΑ μέσω του Κέντρου Κοινότητας.

·        Οιεντασσόμενοι στη νέα πιλοτική διαδικασία απαλλάσσονται της καταβολής του παραβόλου των 46,14 € για την πρωτοβάθμια εξέτασή τους από Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ και αυτό ανεξάρτητα από άλλες προϋποθέσεις.

Αιτήσεις για τα επιδόματα γίνονται δεκτές στο Κέντρο Κοινότητας και στα κεντρικά του ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) Πατησίων 30.

Η λήξη του πιλοτικού προγράμματος θα είναι η 30η Ιουνίου 2018.

Επιπλέον πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας Γαλατσίου, Γ. Βάσσου 5, τηλ. 2102222011, είτε στην ιστοσελίδα  www.opeka.gr 

 

 

 

 

Την Τρίτη  20 Μαρτίου 2018 και  και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου  για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2014

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

1o

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 119/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογι-σμού οικ. έτους 2018.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2o

Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έ-τους 2017 του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

3o

Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έ-τους 2017 του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλ-ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

4o

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 85/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5o

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 93/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6o

Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7o

Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2018.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

8o

Κατανομή 1ης Δόσης έτους 2018 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9o

Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10o

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων Παιδικών Χαρών, Παιδικών Οργάνων Γυμναστικής και Δαπέδων Ασφαλείας, ενδεικτικού προϋπολογισμού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11o

Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 και ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων – μελών της επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12o

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13o

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6731.0002 οικ. έτους 2018 για «Έκτακτη Επιχορήγηση ποσού στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή για λειτουργικές ανάγκες και πληρωμές οφειλών ΔΕΚΟ».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14o

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6731.0003 οικ. έτους 2018 για «Έκτακτη Επιχορήγηση ποσού στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή για λειτουργικές ανάγκες και πληρωμές οφειλών ΔΕΚΟ».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15o

Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης υπ’ αρ. 219/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση Εσωτερικού Κανονι-σμού λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Γαλατσί-ου.

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16o

Ετήσια Υποστήριξη για το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17o

Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 1054/12-01-2018 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18o

Α. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επι-σκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και Β. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρό-γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19o

Α. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και Β. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Οργάνων και Δαπέδων Ασφαλείας Παιδικών Χαρών του Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20o

Έγκριση ή μη της Συγκοινωνιακής Μελέτης Δημοτικής Συγκοινωνίας και της Μελέτης Βιωσιμότητας.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21o

Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου» Αριθμός Μελέτης 7/2010.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22o

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥ-ΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» αριθμός μελέτης 24/2010.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23o

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 21/29-01-2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά διαγραφή μισθωμάτων περιπτέρου του ΣΙΤΑΡΑ ΜΑΡΙΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24o

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 22/29-01-2018 απόφασης Δ.Σ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25o

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 81/27-02-2018 απόφασης Δ.Σ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26o

Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4049/07-03-2018 αίτηση του κ. ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

27o

Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3449/13-02-2018 αίτηση του κ. ΔΕΡΒΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

28o

Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4173/14-02-2018 αίτηση του κ. ΒΑΖΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

29o

Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5237/27-02-2018 αίτηση του κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30o

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τελών 0,5% βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΑΛΙΑΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

31o

Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού 26,51 € στον κ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Δήμο Γαλατσίου και ψήφιση πίστωσης χρηματικού ποσού  26,51 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

32o

Διαγραφή χρέωσης παράβασης της κ. ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

33o

Διαγραφή χρέωσης παράβασης της κ. ΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

34o

Διαγραφή χρέωσης παράβασης της εταιρείας AVANCE ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

35o

Διαγραφή προστίμου λόγω μη υποβολής δήλωσης μη ηλεκτρο-δοτούμενου κτίσματος των κ.κ. ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ και ΚΟΥ-ΛΟΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Η συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου στη 2 η Διεθνή Έκθεση VERDE.TEC 2018 στέφθηκε από μια σημαντική διάκριση για το Γαλάτσι, καθώς κατέκτησε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Πράσινο και Αστική Ανάπλαση» των Greek Green Awards 2018, για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του Άλσους Βεϊκου.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν (στις 2/3/2018) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Βέλτιστες Πρακτικές Φορέων για το Περιβάλλον και την Αειφορία, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το Βραβείο παρέλαβε η Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού\ Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» κα. Μαργαρίτα Μανδηλαρά. Στην τελετή παραβρέθηκαν και απένειμαν βραβεία ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννης Τσιρώνης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης κ.ά.

Οι 137 - στο σύνολο - προτάσεις που υπεβλήθησαν από ΟΤΑ για τις βέλτιστες πρακτικές και τις δράσεις των φορέων ΟΤΑ στους τομείς του Περιβάλλοντος, των τεχνολογιών αιχμής, της εξοικονόμησης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανακύκλωσης προϊόντων και υλικών και της κυκλικής οικονομίας, αξιολογήθηκαν, βαθμολογήθηκαν και βραβεύθηκαν από ειδική επιστημονική επιτροπή υψηλού κύρους.

Σημειώνεται ότι το σχετικό βραβείο που έλαβε ο Δήμος για το Άλσος Βείκου είναι αποτέλεσμα της επίπονης καθημερινής εργασίας δεκάδων δημοτικών υπαλλήλων στο Άλσος, αλλά και αποτέλεσμα της 1ης Διαχειριστικής Μελέτης Πάρκου – Άλσους στη χώρα που έλαβε ο Δήμος το 2016, αλλά και της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του Άλσους από το Κράτος στον Δήμο που έγινε το Νοέμβριο του 2015.

Ο επόμενος στόχος του Δήμου Γαλατσίου είναι το Άλσος Βείκου να επεκταθεί πέρα από τα σημερινά του όρια και να δημιουργηθεί στο άμεσο μέλλον το Μητροπολιτικό Πάρκο Τουρκοβουνίων, προσφέροντας σε χιλιάδες πολίτες του Γαλατσίου και της Αττικής, έναν ποιοτικό τόπο πρασίνου, χιλιάδων στρεμμάτων, που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής όλων μας.