e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη την πρόσληψη Δώδεκα (12) Εργατών/τριών  Γενικών Καθηκόντων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών, δώδεκα(12) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών με αντικείμενο δράσης πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2020 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε Αναδασωτέες περιοχές ,ιδιωτικά οικόπεδα κλπ).

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΧΡΙ

ΥΕ ΕΡΓατεσ/τριεσ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

12

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97)

Δύο  (2) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή  τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία  δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  
β)
ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα  παραγράφηκε,
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης  του, έχει απασχοληθεί σε  φορείς του Δημοσίου Τομέα του αρ.1 του ν.3812/2009 προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες  μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα σχετικά δικαιολογητικά  με θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,

ι) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.       Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ιι) είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχυδρομική διεύθυνση (Δημαρχείο Γαλατσίου-Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας-Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διεκπεραίωσης, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι),

 

ιιι) είτε   αυτοπροσώπως , κατόπιν ραντεβού στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση (τηλ για ραντεβού.213 2055301),

από  την Τρίτη 26.05.2020   μέχρι και  την  Δευτέρα  01.06.2020

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΜΗΝΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)

 

 

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» ενημερώνει ότι, λόγω της πανδημίας COVID -19 και της αποφυγής συγχρωτισμού λόγω μετάδοσης του ιού και   με γνώμονα πάντα την υγεία των κατοίκων της πόλης μας, προχωρά στην ακύρωση του CAMP 2020 και του ΘΕΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 202

Ειδικότερα,  αποφασίζεται η ακύρωση των εκδηλώσεων αλλά και δραστηριοτήτων που απαιτούν συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στον ίδιο χώρο, ώστε να  αποφευχθεί   περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού.

 

 

 

 

 

 Την Δευτέρα  18 Μαΐου 2020 και ώρα 19:00, συνεδριάζει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 123/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2020».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                     Δήμαρχος

2ο

Καταβολή Αποζημίωσης Σχολικών Τροχονόμων.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Έγκριση της Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού ………(…….€).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 9442/12-05-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων - Εργολαβία 2020».

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος  

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση και αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 207.476,00 € για την πράξη «Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου» και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου.

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος  

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου».

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος 

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 98/τ.98.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Λήψη απόφασης για την ανάγκη απόκτησης χώρου για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου και θερινού κινηματογράφου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Εξαίρεση από κατεδάφιση κλίμακας επί του πεζοδρομίου της οδού Τσακάλωφ 29 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

13ο

 

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σύρου αρ. 57 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 13/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

14ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 2 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 14/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

15ο

Μεταφορά της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 562/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την οδό Ήρας αρ. 41 στην οδό Πανδώρας αρ. 8 - 10 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 15/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

16ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κερκύρας αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

17ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Ύδρας αρ. 38 - 40 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

18ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αισχύλου αρ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

19ο

Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 19/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

20ο

Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την 23/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τοποθετηθεί επί της οδού Απειράνθου αρ. 26 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 20/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

21ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αρτέμιδος αρ. 24 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

22ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πάρνηθος αρ. 91 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 22/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

23ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κουγκίου αρ. 4 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 23/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

24ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν της εισόδου ισογείου χώρου στάθμευσης στην οδό Μ. Μπότσαρη αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 24/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

25ο

Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης προ της εισόδου χώρων στάθμευσης στα ακίνητα επί των οδών α) Χριστιανουπόλεως 108 και Ήβης και β) Κουντουριώτου 94 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 26/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

26ο

Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας - πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Κουγκίου αρ. 3 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 29/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

27ο

Τοποθέτηση οριοδεικτών στην οδό Σκύρου αρ. 1 - 3 πριν τη συμβολή με την οδό Γορτυνίας, για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία της Γραμμής 1 Άνω Γαλάτσι - Λαμπρινή (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 30/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

28ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πόρου 16 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

29ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Σαπφούς 8 & Πανδώρας 30 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 32/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

30ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Ορφέως & Αγ. Ειρήνης (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 33/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

31ο

Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων εντός της Παιδικής Χαράς Πλ. Χατζησπύρου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 34/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

32ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη οδό Ξάνθης 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 36/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

33ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πενταγίων 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

κλικ εδω