e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Tην Τετάρτη 5  Οκτωβρίου 2022 και  ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για  τη  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης...

ΥΓ. Ένα από τα θέματα είναι ,ενημέρωση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Άλσους Βεΐκου μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 1591/2021 απόφασης του Αρείου Πάγου ,η οποία έκρινε τελεσίδικα ως ιδιωτικό, οικόπεδο έκτασης 702 τ.μ. εντός του ευρύτερου «Κτήματος Βέικου».

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Κατανομή 3ης Δόσης έτους 2022 συνολικού ποσού 92.920,41 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

 

 

 

2ο

Αντικατάσταση εκπροσώπων από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της ΔΕΠ.

κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

 

 

 

3ο

Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την ανάθεση της σύνταξης νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Άλσος Βεΐκου μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 1591/2021 απόφασης του Αρείου Πάγου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία και συγκρότηση επιτροπής επιβεβαίωσης αντικειμένων καταστροφής (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018».

Κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

7ο

Έγκριση 3ου και Τελικού Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση της Οικονομικής Ενίσχυσης δικαιούχων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου και απόρριψης των μη δικαιούχων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 301/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση προγράμματος «Ψυχική Υγεία για όλους».

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €).

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 14866/02-06-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 15365/07-06-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 22473/29-08-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Εισήγηση μετατόπισης έξι (6) δένδρων στη Λ. Βεΐκου 84.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

Ενημέρωση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Άλσους Βεΐκου μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 1591/2021 απόφασης του Αρείου Πάγου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει,ότι πρόκειται να προβεί στην  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1)  φυσικό πρόσωπο ειδικότητας  ΤΕ Νοσηλευτή/τριας,για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γαλατσίου, που εδρεύει στο Γαλάτσι, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους  του Δήμου Γαλατσίου (Στελέχωση των  Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως εξής:

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ 13.000,00€

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

3.Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) η οποία να είναι σε ισχύ,  ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

2)Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3)Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 του ν.3584/07(ΦΕΚ 143Α’).

4)Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες  με την αίτηση τους,  πρέπει να υποβάλλουν.

1) Φ/Α του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

2) Φ/Α του τίτλου σπουδών που διαθέτουν.

3)Φ/Α της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

4)Φ/Α της ταυτότητας μέλους της Ένωσης νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(Ε.Ν.Ε.), η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, η βεβαίωση ανανέωσης  εγγραφής στην Ε.Ν.Ε.

5)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,στην οποία  ο/η ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει αν έχει κώλυμα η όχι για την πρόσληψή του κατά το άρθρο 16 του ν.3584/07, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α)έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β)είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ)τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση& ε) οι άρρενες υποψήφιοι, ότι έχουν  εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως της υποχρέωσης στράτευσης.

6)Βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο  το οποίο να αποδεικνύει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκειά  και εμπειρία  τους. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες  μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα σχετικά δικαιολογητικά, από  την  Δευτέρα 26.09.2022 μέχρι και  την  Δευτέρα  03.10.2022, ως εξής:

ι)είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρ. διεύθυνσή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ιι)είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει,  στην ταχυδρομική διεύθυνση (Δημαρχείο Γαλατσίου-Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας-Γρ. Πρωτοκόλλου, Αρχείου & Διεκπεραίωσης,  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι),

ιιι) είτε   αυτοπροσώπως, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση (τηλ .213 2055301)

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Στις 26 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα στα ομαδικά μαθήματα στο Γυμναστήριο Γυναικών στο ΠΑΛΑΙ(Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου)

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08.00-08.45

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΝΤΟΡΟΘΥ

ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

 

ΧΡΥΣΑ

ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

 

ΜΑΙΡΗ

ΜΥΙΚΗ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΝΤΟΡΟΘΥ

ΗΙΤΤ

 

ΕΙΡΗΝΗ

09.00-09.45

FAT BURNING

 

ΕΙΡΗΝΗ

LATIN

 

ΝΤΟΡΟΘΥ

AEROBIC

 

ΝΤΟΡΟΘΥ

YOGA

 

ΧΡΥΣΑ

PILATES

 

MΑΡΙΑΝΘΗ

10.00-10.45

AEROBIC

 

ΝΤΟΡΟΘΥ

STRETCHING

 

ΝΤΟΡΟΘΥ

STRETCHING

 

ΝΤΟΡΟΘΥ

AEROBIC

 

ΝΤΟΡΟΘΥ

ΚΟΙΛΙΑ-ΓΛΟΥΤΟΙ

 

ΕΙΡΗΝΗ

11.00-11.45

ΚΟΙΛΙΑ-ΓΛΟΥΤΟΙ

 

ΕΙΡΗΝΗ

PILATES

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

CROSS TRAINING

 

ΕΙΡΗΝΗ

PILATES

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

PILATES

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

12.00-12.45

STRETCHING

 

ΜΑΙΡΗ

PILATES

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

 

ΜΑΙΡΗ

ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

 

ΧΡΥΣΑ

ΤΑΒΑΤΑ

 

ΕΙΡΗΝΗ

13.00-13.45

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΜΑΙΡΗ

YOGA

 

ΧΡΥΣΑ

ΚΟΙΛΙΑ ΓΛΟΥΤΟΙ

ΜΑΙΡΗ

 

PILATES

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

 

ΜΑΙΡΗ

           

17.00-17.45

YOGA

 

ΧΡΥΣΑ

 STEP AEROBIC

 

ΜΑΙΡΗ

ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

 

ΧΡΥΣΑ

STEP AEROBIC

 

ΜΑΙΡΗ

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΧΡΥΣΑ

18.00-18.45

PILATES

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΚΟΙΛΙΑ-ΓΛΟΥΤΟΙ

 

ΕΙΡΗΝΗ

PILATES

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

TOTAL BODY

 

ΕΙΡΗΝΗ

AEROBIC

 

ΝΤΟΡΟΘΥ

19.00-19.45

ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΧΡΥΣΑ

STRETCHING

 

ΜΑΙΡΗ

PILATES

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

STRETCHING

 

ΜΑΙΡΗ

ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

 

ΧΡΥΣΑ

20.00-20.45

PILATES

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ZUMBA

 

ΕΙΡΗΝΗ

AEROBIC

 

ΧΡΥΣΑ

ΗΙΙΤ (ΤΑΒΑΤΑ-CROSS TRAINING)

 

ΕΙΡΗΝΗ

STRETCHING

 

ΝΤΟΡΟΘΥ

 


ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REFORMER PILATES (ΚΡΕΒΑΤΙ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΝΟΣ  και ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΗΛ.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2135417