e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη  15 Νοεμβρίου και ώρα 18:30, για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2017.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2017.

κ. Ιωάννης Βερούλης

Πρόεδρος

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου

Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

3ο

Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2017.

κ. Κων/να

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

4ο

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΑΓΑΜΕ, οικ. έτους 2017.

κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

Πρόεδρος ΔΑΓΑΜΕ

 

 

 

5ο

Αλλαγή παρόχου σταθερής τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Δήμου. 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 579/2016 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/2006).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εργαλείων και μικρών μηχανημάτων τεχνικών έργων, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000 €), που θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.7131.0002 (2.000 €) & 30.7131.0002 (3.000 €) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών οι οποίες θα μοιραστούν για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων κατοίκων, δαπάνης διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (249.422,14 €) που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση εκδήλωσης πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.

κ. Αγγελική -Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση σύνταξης μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών έτους 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσωρινής κατασκευής σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο επί της Λ. Βεϊκου αρ. 14.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 7ης Νοεμβρίου  για λόγους ανωτέρας βίας, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου στις 18:30,με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης .

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 υπό τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο/η Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιονδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο/η Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

 

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 33645/03.11.2016 πρόσκλησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προσέλθουν σε συνεδρίαση την Δευτέρα 07.11.2016 και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ωστόσο, την ίδια ημέρα και κατά τις ώρες από 17:00 έως 21:00 περίπου πρόκειται να εκτελεστούν αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης βλαβών των μικροφώνων και του εν γένει ηχητικού εξοπλισμού εγγραφής των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, βλάβες οι οποίες, αν προηγουμένως δεν αποκατασταθούν, δεν καθίσταται εφικτή η πραγματοποίηση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την προβλεπόμενη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και για τους ως άνω αναφερομένους λόγους ανωτέρας βίας, σας προσκαλούμε την Τρίτη 08.11.2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, σε επανάληψη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η υπ’ αριθμ. 33645/03.11.2016 πρωτοκόλλου πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.

Συνεδριάζει την Δευτέρα  7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:30,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου  για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1o

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 590/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2o

Έκφραση γνώμης επί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

κ. Ιωάννης Βερούλης

Πρόεδρος

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου

Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

3o

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Γαλα-τσίου, για το έτος 2017 και εφεξής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

4o

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 579/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

5o

Διαβίβαση πρακτικού Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

  Πρόεδρος Δ.Σ.

     

6ο

Αποδοχή ή μη παραίτησης της κ. Δάσκα – Σώμου Μαρίας μέλους της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών και πλα-τειών.

Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

     

7ο

Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προ-στασίας και Αλληλεγγύης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

8ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης λέβητα μονάδας θέρμανσης κεντρικού δημαρχείου, δαπάνης επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (7.998,00 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.0019 οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

     

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μίας (1) ζυγαριάς δαπάνης διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (297,60 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

     

10ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών δισκοπρίονου δαπάνης τετρακόσια δέκα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (417,88 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 30.6264.0001 οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

     

11ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων, δαπάνης πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (5.369,20 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α 35.7131.0001 οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

     

12ο

Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ανάπλαση Νησίδας Πρωτοπαπαδάκη από την οδό Βενιζέλου έως την Περιφερειακή Αττικού Άλσους», ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και αναπληρωτή του και ορισμός υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξής του.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

13ο

Λήψη απόφασης, έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση Λεωφόρου Βεΐκου εκατέρωθεν από οδό Λ. Κόκκου ως Άλσους Βεΐκου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

14ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2015, αρ. μελ. 3/2015».

κ. Γεώργιος Αμοργιανός

Αντιδήμαρχος

     

15ο

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών «Συ-ντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2015» αρ. μελ. 3/2015.

κ. Γεώργιος Αμοργιανός

Αντιδήμαρχος

     

16ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, του κ. Σταματόπουλου Δημητρίου επί της οδού Δρίσκου 21.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

     

17ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, του κ. Σταματόπουλου Γεωργίου επί της οδού Δρίσκου 21.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

     

18ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Κουτσούγερα Θεόδωρου.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος