e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

O Δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε την πρόσληψη δώδεκα(12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών με αντικείμενο δράσης πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2016 (καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεϊκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα,Σεντούκια και σε Αναδασωτέες περιοχές κλπ).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΧΡΙ

ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

12

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97)

Δύο 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου ,οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους αριθ. –2-  Γαλάτσι, από 10.06.2016 μέχρι και  την Τετάρτη 15.06.2016.

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή  τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τον αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ,προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Την  Τετάρτη  15 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:30,πραγματοποιείται Διαδημοτικό Συμβούλιο(Δήμοι Γαλατσίου & Νέας Ιωνίας) στο Κλειστό Γυμναστήριο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Ρυθμικής Γυμναστικής,για την  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Ενημέρωση εξελίξεων, ανταλλαγή απόψεων, προγραμματισμός δράσης για το κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

Συνεδριάζει την Τρίτη 7η Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30,εο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου  για συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

της Ημερήσιας Διάταξης: Aνάμεσα σε αυτά βρίσκεται και η σύμβαση της 6μηνης παραχώρησης τμήματος του ΠΑΛΑΙ στον Δήμο Γαλατσίου. 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 291/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο

Αποδοχή ή μη των όρων της υπ΄ αριθμ. 489/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης ή μη του βρεφονηπιακού σταθμού που βρίσκεται στο Ο.Τ. 13/τ.97 από το Δήμο Γαλατσίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 249/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

6ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 292/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

7ο

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ναρκίσσου 38 και Ορφέως (Διαβίβαση της 42/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

8ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Ατλιδάκη Παύλου (έξοδα μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Μάνου Ελευθερίου στην Κρήτη).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου - Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

10ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης τεσσάρων (4) μπαταριών και μίας (1) κάρτας επέκτασης δεκαέξι (16) εσωτερικών γραμμών για την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου (κεντρικού δημαρχείου) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.0002 οικονομικού έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

11ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας βιβλίων ιστορικού υλικού για το Δήμο μας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

12ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μίας (1) κουρτίνας – σκίαστρου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

13ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας πέντε (5) σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6691.0001 οικονομικού έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

14ο

Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και αναπληρωτή του.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

15ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου, Άλσος Βεΐκου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

16ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

18ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Συντήρηση Άλσους Βεΐκου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

19ο

 

Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στην οδό Πρωτοπαπαδάκη και Έβρου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

20ο

Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη που θα προκύψει.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

21ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

22ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

23ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος