e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ., συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλ-ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» για το έτος 2014.

κ. Κων/να

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

2ο

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Γαλατσίου – Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 352/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Πρωτοπαπαδάκη 2 & Αγ. Γλυκερίας (Απόφαση – Εισήγηση 89/2015 Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Έγκριση του Δήμου Γαλατσίου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Γαλατσίου: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας», για την ανανέωση της παραχώρησης των χώρων που ανήκουν στο Δήμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών καθώς και για την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Κατανομή 4ης Δόσης 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-δευσης του Δήμου Γαλατσίου ποσού 99.790,09 €.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

8ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

9ο

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

10ο

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 σε συνδυασμό με την παρ.5 του άρθρου 186 του 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για τη συμπλήρωση της Επιτροπής Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής των άρθρων 192, 194 και 201 του Δ.Κ.Κ. για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων από το Δήμο.

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση μελέτης για το «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Από-βλήτων» Δήμου Γαλατσίου.

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

14ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση – κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυ-κλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Παράταση σύμβασης της εργασίας – υπηρεσίας «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Κανονισμός Δήμου Γαλατσίου για Άδειες Τομής σε Κοινό-χρηστους χώρους (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 90/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Απειράνθου αρ. 25 – 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 81/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Τεώ αρ. 83 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 82/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της κατοικίας του στη συμβολή των οδών Ορφέως αρ. 11 και Βυτίνης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 83/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης δύο (2) εμποδίων πι επί του οδοστρώματος της οδού Αγ. Δημητρίου αρ. 1 (Διαβίβαση υπ΄ αριθμ. 84/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.)

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 331/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Καθορισμό Συντελεστών Τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Καθορισμός του τρόπου καταβολής του ετήσιου τέλους προ της χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Καθορισμός δόσεων για τα μισθώματα του περιπτέρου επί της οδού Αγίας Γλυκερίας 7.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής του κ. Μυλωνά Παναγιώτη.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Καθορισμός δόσεων καταβολής του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος επί Λ. Βεΐκου 51.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

O Δήμος Γαλατσίου, στo πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, εφαρμόζει το πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με την μορφή διατακτικών – επιταγών, για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και διαβίωσης από Super Market, για τους οικονομικά ασθενείς κατοίκους του Δήμου μας. 

Κύριο μέλημά μας, είναι η - μετά από αξιολόγηση- δίκαιη παροχή, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάνθρωποί μας να μπορούν να βοηθηθούν, εφόσον το επιτρέπουν τόσο τα οικονομικά του Δήμου μας, όσο και οι νέες ρυθμίσεις και οι εγκύκλιοι που επιβάλλει ο νέος Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των δικαιούχων καθορίζονται βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  με αριθμό 400/2015, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης.

Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα των Διατακτικών ΔΕΝ μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και αντιστρόφως. 

1) Οικονομικά  κριτήρια :  

 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ανάλογα και με τα μέλη της οικογένειας):

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

1 άτομο

Έως 5.000€

200,00€

2 άτομα

Έως 6.500€

250,00€

3 άτομα

Έως 8.000€

300,00€

4 άτομα

Έως 9.500€

350,00€

5 άτομα

Έως 11.000€

400,00€

6 άτομα και άνω

Έως 13.000€

450,00€

 

2) Κοινωνικά κριτήρια : 

(εξετάζονται παράλληλα με την οικονομική κατάσταση παράγοντες όπως):

  • Ηλικία (ανήλικα, εξαρτώμενα τέκνα, ηλικιωμένος μη αυτοεξυπηρετούμενος)
  • Κατοικία (ιδιοκατοίκηση, ενοίκιο- δάνειο, φιλοξενία, άστεγος)
  • Ασφάλεια (ασφαλισμένος, ανασφάλιστος)
  • Ανεργία
  • Ευπαθείς ομάδες,( Μονογονεϊκή οικογένεια, Μετανάστες, τοξικοεξαρτώμενοι, υπερήλικες μη αυτοεξυπηρετούμενοι)
  • Υγεία (ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
  • Ανήλικα και προστατευόμενα τέκνα

 

 

3) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα :

□ Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου

□ Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για τους Έλληνες

   και του τελευταίου εξαμήνου για τους Αλλοδαπούς και μεταφρασμένο)

□ Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας σε ισχύ (1ης σελίδας)

□ Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1, καθώς και το Ε9

□ Κάρτα Ανεργίας ανανεωμένη

□ Πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε

    περίπτωση ΑμεΑ σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης συνέχισης αναπηρίας σε

    περίπτωση λήξης.

□ Πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ

□ Διαζευκτήριο (σε περίπτωση διαζυγίου)

□ Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση

   Διάστασης (εκτός αν φαίνεται στην διορθωμένη ατομική φορολογική δήλωση)

□ Μισθωτήριο ενοικίου ανανεωμένο και επικυρωμένο από την εφορία ή σε

   περίπτωση λήξης και την τελευταία απόδειξη πληρωμής

Τονίζεται ότι ΟΛΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτούνται και για ΟΛΑ τα συνοικούντα μέλη και οι αιτήσεις ξεκινούν από 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως και τις 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016.

 

Πληροφορίες στην κα Νανούρη Κατερίνα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

Γ. Βάσσου 5 & Αγ. Γλυκερίας 22 Τηλ.: 210.2143.376 – 210.2222.011 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου τις τελευταίες μέρες συντηρεί, προστατεύει και αναβαθμίζει το χώρο του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου, το οποίο παρέμενε για 11 χρόνια ανεκμετάλλευτο και εγκαταλελειμμένο. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες, ειδικά από την Κυριακή που έγινε και η κατάληψη στο χώρο του ΠΑΛΑΙ, καθαρίζει και περιποιείται  το χώρο, στον οποίο χθες  Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε  και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος καλεί τον κόσμο να επισκεφτεί το χώρο του ΠΑΛΑΙ και να δει από κοντά τους χώρους που ανήκουν στην τοπική κοινωνία του Γαλατσίου και τους οποίους διεκδικούμε ως δήμος. «Ακόμα είμαστε στην αρχή αλλά στόχος μας είναι να γίνει δημόσιος χώρος  αθλητισμού και πολιτισμού για όλους τους κατοίκους του Γαλατσίου», τόνισε ο Δήμαρχος.

Το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ήταν διαφορετικό από κάθε προηγούμενο,τόσο για τους Δημοτικούς Συμβούλους,όσο και για τους παρευρισκόμενους κατοίκους που το παρακολούθησαν.Ο χώρος που πραγματοποιήθηκε ,ήταν ο χώρος που ξεκίνησε σαν αποθήκη ρούχων για τους πρόσφυγες και στη συνέχεια μετατράπηκε σε αίθουσα εστίασης των ιδίων.Ο Δήμος για την χθεσινή ημέρα τον είχε μετατρέψει σε μια κανονική αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,με μικροφωνική εγκατάσταση και με αυτοσχέδια θέρμανση για την αντιμετώπιση του κρύου.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στην κατάληψη του χώρου και στις εξελίξεις του θέματος , μετά τις συναντήσεις που είχε με τους αρμόδιους φορείς  για το ΠΑΛΑΙ.Πριν δύο ημέρες,μαζί με τον Δήμαρχο της Ν.Ιωνίας Η.Γκότση και την Αντιπεριφερειάρχη Κυπριανίδου  συναντήθηκαν με την ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ και κατάφεραν ,παρά τις αρχικές αντιδράσεις  αυτής,να πάρουν μια άτυπη προφορική άδεια για την χρήση του χώρου.Αυτό έως ότου παρουσιάσουν μια οικονομικο-τεχνική μελέτη,το κόστος της οποίας δέχθηκε να αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής.

Ο Δήμαρχος απαντώντας σε ερώτηση σχετική με δηλώσεις της βουλευτή του Σύριζα Ελένης  Αυλωνίτη, διατύπωσε την πλήρη  αντίθεσή του σε αυτές,αφήνοντας και κάποιες αιχμές..Όπως είπε,ο Δήμος δεν ζητά τους βοηθητικούς χώρους του ΠΑΛΑΙ,αλλά συνεχίζει να διεκδικεί το σύνολο του χώρου,σαν Δημόσιο χώρο Αθλητισμού και Πολιτισμού.Συνεχίζει δηλαδή να κινείται σύμφωνα με τις συνεχείς και σταθερές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,τις οποίες συνυπέγραφε και η Ελένη Αυλωνίτη από την θέση της Δημοτικού Συμβούλου.Αποφάσεις από τις οποίες όπως είπε,η βουλευτής του Σύριζα φαίνεται να παίρνει αποστάσεις,αφού από το μπαράζ δηλώσεών της απουσιάζει παντελώς η λέξη Δημόσιο.