e-Galatsi

σερφάροντας στο ΓαλάτσιΤην  Τρίτη  24 Μαϊου 24 και ώρα 19:00, συνεδριαζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σε δύο  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ένα από αυτά αφορά την σύναψη του δανείου,για την αγορά ακινήτων στο Παλιό Τέρμα,στο χώρο όπου ο Δήμος έχει αποφασίσει την Δημιουργία Κεντρικής πλατείας.

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Συζήτηση – ενημέρωση για θέματα Πυροπροστασίας για το έτος 2022.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

.Τροποποίηση της υπ' αρ. 69/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αποδοχή των όρων και τη σύναψη σύμβασης δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 4.250.000,00) με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα OPTIMA BANK AE σύμφωνα με τις υποδείξεις της 240 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών, δώδεκα(12) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών με αντικείμενο δράσης πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2022 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε Αναδασωτέες περιοχές ,ιδιωτικά οικόπεδα κλπ).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΥΕ ΕΡΓατεσ/τριεσ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

12

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97)

Δύο  (2) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

      2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

     3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

            Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

            Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή  τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.4 παρ.6 του ν.2207/1994, α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης  του, έχει απασχοληθεί σε  φορείς του Δημοσίου Τομέα της παρ.1 του  αρ.2 του ν.4765/2021(ΦΕΚ 6 Α’)  προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες  μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα σχετικά δικαιολογητικά  με θέμα:  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022

 ι)είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 ιι)είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχυδρομική διεύθυνση (Δημαρχείο Γαλατσίου-Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας-Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διεκπεραίωσης, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι),

 ιιι) είτε   αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου, στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση (τηλ .213 2055301),

από  την  Πέμπτη 19.05.2022 μέχρι και  την Τετάρτη  25.05.2022

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2022

 

O Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Ζώμπος θεωρεί ανεξήγητη την ακύρωση του καλοκαιρινού Αθλητικού Camp και ζητά από την Δημοτική αρχή να αναθεωρήσει αυτή της την απόφαση 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανεξήγητη η ακύρωση του Aθλητικού Camp! Αλλάξτε την απόφαση

Απορία και ερωτηματικά σε γονείς-παιδιά προκαλεί  η απόφαση (21/2022) του Δ.Σ του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου για την ακύρωση του Camp για το έτος 2022.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μεγάλο πλήγμα και για τους γονείς συνδημότες μας, οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτή την δύσκολη περίοδο μετά την λήξη της σχολικής χρονιάς έβρισκαν για τα παιδιά τους μέσα από το Camp μια άκρως δημιουργική ενασχόληση.  

Είναι η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία (εκτός των δύο τελευταίων ετών λόγω πανδημίας) που τα παιδιά της πόλης μας δεν θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν τις αθλητικές δραστηριότητες και τα ψυχαγωγικά παιχνίδια και να αποκομίσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτές τις ξέγνοιαστες μέρες.

Η δικαιολογία μάλιστα της απόφασης «λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας, πανδημία Covid 19» προκαλεί την συγκεκριμένη χρονικά στιγμή τουλάχιστον θυμηδία…

Ο επικεφαλής της παράταξης «Γαλάτσι. Ζούμε εδώ!» κ. Κώστας Ζώμπος δήλωσε σχετικά:

«Πρόκειται για μια απόφαση, η οποία στερείται κάθε σοβαρότητας και ήδη έχει συγκεντρώσει τις έντονες διαμαρτυρίες από τους γονείς της πόλης μας.

Πώς είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού να επικαλείται συνθήκες πανδημίας και να ματαιώνει το Camp, όταν έχουν αρθεί όλα τα μέτρα από την Κυβέρνηση σε εξωτερικούς και αθλητικούς χώρους;

Γιατί την ίδια στιγμή αποφασίζει την διεξαγωγή παιδικού φεστιβάλ σχεδόν τρίμηνης διάρκειας με 68 παραστάσεις, το οποίο μάλιστα θα κοστίσει διπλάσια (70.000€!!!) στους δημότες μας;

Στο φεστιβάλ, το οποίο θα διεξαχθεί ως επί το πλείστον σε μη παραγωγικές ώρες για γονείς και μαθητές, δεν ισχύουν οι συνθήκες πανδημίας;

Σας καλούμε να αναθεωρήσετε και να επανεξετάσετε την συγκεκριμένη απόφαση. Το Camp επιβάλλεται να διεξαχθεί για το καλό όλων των παιδιών της πόλης μας.»

Κώστας Ζώμπος