Μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη και είδηση για την πόλη μας ,περιέχεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,με τίτλο  «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ,.

 

Στο άρθρο 99 γίνεται λόγος  στο πρώην Λατομείο ΛΑΤΟ , που αποκαλείται   Νταμάρια Γαλατσίου ,τα οποία  με βάση το σχέδιο νόμου, δίνετα για χρήση στον  δήμο Γαλατσίου, με την υποχρέωση  να γίνει ανάπλαση και να δημιουργηθεί  χώρος πρασίνου,διαφορετικά θα επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς.

Άρθρο 99 "

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στον Δήμο Γαλατσίου της έκτασης εμβαδού 128.114,489 τ.μ. της περιοχής ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία και λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου, η σχετική διαδικασία υλοποίησης των απαιτούμενων έργων και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξειδίκευση, με απόφασή του, των όρων ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της λειτουργίας του χώρου δασικής αναψυχής, καθώς και για τη ρύθμιση των πάσης φύσεως αναγκαίων λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων για την εφαρμογή τηςρύθμισης."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Άρθρο 99

Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στην περιοχή «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» του Δήμου Γαλατσίου Αττικής

 

  1. Η έκταση εμβαδού εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων κόμμα τετρακοσίων ογδόντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (128.114,489 τ.μ.) της περιοχής «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα IV, υπό τα στοιχεία 1 έως 48-44-45-57-58-64-65-66-77-78-79-80-92-93-106-107-120-172-173-171-169-167-165-157-158 έως 164-143 έως 154-139-140-141-125-126-127-123-122-111-110-109-112-113-114-156-115 έως 119-96 έως 105-94-136-81 έως 91-67 έως76-59 έως 63-49 έως 56) παραχωρείται κατά χρήση στον Δήμο Γαλατσίου. Αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης είναι η αποκατάσταση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και η δημιουργία και λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2033. Ενόψει του σκοπού της παραχώρησης εφαρμόζεται το άρθρο 44 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).
  2. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, με ευθύνη και δαπάνες του, να αποκαταστήσει, να συντηρεί και να βελτιώνει τη δασική βλάστηση του ακινήτου, να διαχειρίζεται και να φυλάσσει την έκταση αυτή, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Η παραβίαση του σκοπού της παραχώρησης, η χρήση του ακινήτου για σκοπό, καθώς και η μεταβολή του δασικού του χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του για διημέρευση ή διαμονή προσώπων στον χώρο υπαίθριας αναψυχής, επάγεται την παύση της παραχώρησης με διαπιστωτική πράξη της οικείας δασικής αρχής και την αυτοδίκαιη επαναφορά της στο προηγούμενο καθεστώς.
  3. Στον υπό οργάνωση χώρο υπαίθριας δασικής αναψυχής επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και κατασκευών της παρ. Δ’ της υπ’ αρ. 66102/970/23.2.1995 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β’ 170) με εξαίρεση τις περ. 8, 15 και 16 αυτής και με βάση τις αρχές της αρχιτεκτονικής του τοπίου, τον βαθμό αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία και βελτίωση των συνθηκών διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για λόγους ασφαλείας η περίφραξη αυτού, καθώς και η εγκατάσταση φωτισμού.
  4. Για την ταχύτατη αποκατάσταση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του ακινήτου και για την εντεύθεν απόδοσή του στο κοινό για τη χρήση για την οποία προορίζεται, ο παραχωρησιούχος έχει την ιδιότητα του αναδόχου αποκατάστασης της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 998/1979, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση της προβλεπόμενης πράξης ορισμού. Ο ανάδοχος παραχωρησιούχος, με δικές του δαπάνες: α) εκπονεί τη μελέτη αποκατάστασης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της έκτασης, β) εκπονεί τη μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας εντός του ακινήτου χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, σύμφωνα με την παρ. 3 και τις αναφερόμενες σε αυτή περιπτώσεις της παρ. Δ’ της υπ’ αρ. 66102/970/1995 υπουργικής απόφασης, γ) υλοποιεί τα έργα που προβλέπονται στη σχετική μελέτη για την τεχνητή αποκατάσταση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και δ) υλοποιεί τα έργα και τις κατασκευές που προβλέπονται από τη σχετική μελέτη για την οργάνωση και λειτουργία του χώρου δασικής αναψυχής. Η θεώρηση και έγκριση των ανωτέρω μελετών, καθώς και η επίβλεψη εκτέλεσης των έργων της παρούσας από τον ανάδοχο και τον φορέα υλοποίησης του έργου διενεργούνται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.
  5. Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος λαμβάνει χώρα με ευθύνη του αναδόχου παραχωρησιούχου αμέσως μετά από την έγκριση της σχετικής μελέτης ή μετά από την έγκριση αμφοτέρων των μελετών της παρ. 4, σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής τους, ή αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αν υπάρχει ήδη εγκεκριμένη η σχετική μελέτη ή οι μελέτες της παρ. 4. Το αργότερο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μελέτης ή των μελετών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, άλλως το αργότερο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε περίπτωση ήδη εγκεκριμένης μελέτης ή μελετών, η αρμόδια δασική αρχή εγκαθιστά στο ακίνητο τον παραχωρησιούχο – ανάδοχο αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, με σχετικό πρωτόκολλο εγκαταστάσεως. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την εκτέλεση των έργων και κατασκευών για τη δημιουργία του χώρου δασικής αναψυχής.
  6. Ύστερα από την παραλαβή του έργου, πιστοποιείται από την αρμόδια δασική αρχή, η ολοκλήρωση των εργασιών αποκαταστάσεως και αναβαθμίσεως του φυσικού περιβάλλοντος, με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, η αρμόδια δασική αρχή εκδίδει αμελλητί την άρση της σχετικής απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας της εν λόγω έκτασης και αμέσως μετά πρωτόκολλο εγκατάστασης του φορέα υλοποίησης των έργων για τη δημιουργία χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, προκειμένου να εκτελεσθούν τα έργα, οι κατασκευές και οι εργασίες που προβλέπονται στην οικεία μελέτη. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες μελέτες, εκδίδεται μέσα στις ίδιες προθεσμίες απευθείας πρωτόκολλο εγκατάστασης του φορέα υλοποίησης μόνο για την εκτέλεση των οικείων έργων.
  7. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλοίωσης στο φυσικό περιβάλλον με υπαιτιότητα του αναδόχου ή του φορέα εκτέλεσης των έργων, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία.
  8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι όροι για την ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή του έργου αποκατάστασης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και του έργου οργάνωσης και λειτουργίας του χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, για την έγκριση των οικείων μελετών, την παραλαβή των έργων από την αρμόδια δασική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών προθεσμιών έγκρισης, παραλαβής και έκδοσης των οικείων διαπιστωτικών πράξεων για τη δημιουργία και απόδοση στο κοινό του χώρου και οι λοιπές λεπτομέρειες και τεχνικά ζητήματα.

 

 

ΠΗΓΗ Από ανάρτηση του γνωστού οικολόγου και φίλου του περιβάλλοντος 

Ilias Kirkos - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚH ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΉ ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΤΣΊΟΥ

ΥΓ. Οι πολύμηνες  προσπάθειες  και παρεμβάσεις του Δημάρχου Γ. Μαρκόπουλου, φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς ...για την πόλη μας!!!

 

 

Η Τομεακή Οργάνωση Βορειοδυτικής Αθήνας του ΚΚΕ στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της, τις κινητοποιήσεις και τις πολύμορφες συγκινητικές εκδηλώσεις των εργατικών σωματείων, των συλλόγων αυτοαπασχολούμενων και γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, των Ενώσεων και Συλλόγων γονέων και ιδιαίτερα της νεολαίας, των φοιτητών, των σπουδαστών και των μαθητών.

 

Το ορμητικό αυτό ποτάμι ξεχειλίζει από οργή για το έγκλημα στα Τέμπη και απαιτεί να μην υπάρξει καμία ανοχή και καμία συγκάλυψη. Αυτό απαίτησαν τα εργατικά σωματεία σε μια μαζική διαδήλωση υπό καταρρακτώδη βροχή την Πέμπτη 2/3. Αυτό απαίτησε το ποτάμι νεανικής οργής σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, σε σχολεία και σχολές.

 

Η Τ.Ο. Βορειοδυτικής Αθήνας του ΚΚΕ οργανώνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας την Τρίτη 7 Μαρτίου
 

 Στο Γαλάτσι, στη διασταύρωση Λ. Βεϊκου & Λ. Γαλατσίου στις 7 μ.

Στη Ν. Ιωνία, στην πλατεία Σημηριώτη στις 7 μ.μ.

·     

Για να ειπωθούν και να βροντοφωνάξουμε τα πράγματα με το όνομά τους.

 

Για να διαδηλώσουμε ότι "στο έγκλημα αυτό καμία ανοχή, όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή"!

 

Για να αποκαλυφθούν οι αιτίες και οι ένοχοι των κρατικών εγκλημάτων και όχι να κρύβονται πίσω από δήθεν "ανθρώπινα λάθη".

 

Και πάνω από όλα για να πάψουν επιτέλους οι ανθρωποθυσίες στο βωμό του κέρδους.

 

Γιατί εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές, αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές.

 

Καλούμε το λαό και τη νεολαία της περιοχής να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

 

Καλούμε επίσης σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΚΝΕ, το Σάββατο 4 Μάρτη, στις 7.30 μ.μ. στη Βουλή.

 

Καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό, τη νεολαία να διαδηλώσουμε στην απεργιακή συγκέντρωση των σιδηροδρομικών, την Κυριακή 5 Μάρτη, στις 11 π.μ., στο Σύνταγμα, που στηρίζεται από Εργατικά Κέντρα, σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και μαζικούς φορείς της Αττικής.

 

"Στείλε όταν φτάσεις, δεν έφτασε ποτέ, εκδίκηση θα πάρουμε για σ' ένανε μικρέ…".

 

 

KKE ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ν. Ιωνία 3/3/2023

 

 

Το απόγευμα της Τετάρτης 1 Μαρτίου   ένας άνδρας έπαθε ανακοπή ενώ οδηγούσε στο Γαλάτσι , με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του,το οποίο για καλή τύχη δεν έπεσε πάνω σε διερχόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Νίκου Ξυλούρη. Το αυτοκίνητο αφού εξετράπη της πορείας του σφηνώθηκε σε παρκαρισμένα οχήματα και είσοδο πολυκατοικίας.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες έκαναν μαλάξεις στον ηλικιωμένο οδηγό, προσπαθώντας να τον επαναφέρουν.

Προς στιγμήν ο άνδρας φάνηκε να ανακτά τις αισθήσεις του και άμεσα τον επιβίβασαν στο ασθενοφόρο για να γίνει διακομιδή σε νοσοκομείο,με τις ευχές όλων να μπόρεσε να επανέλθει πλήρως.

Στο σημείο παρέμειναν οι αστυνομικοί για αρκετή ώρα, έτσι ώστε να διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

 

ΠΗΓΗ: enikos.gr

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 25-2-2023 στο Γαλάτσι, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 62χρονη ημεδαπή για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα ψιλικών που εμπορεύεται λαθραία καπνικά προϊόντα και βεγγαλικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο κατάστημα, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν -2.704- καπνικά προϊόντα και -7.041- βεγγαλικά.

Η συλληφθείσα ιδιοκτήτρια του καταστήματος, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Γαλατσίου, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΠΗΓΗ astynomia.gr

 

To απόγευμα του Σαββάτου ,με αφορμή την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στο Δημαρχείο, πλημμύρισε μέσα κι έξω από το "κόκκινο" του ΚΚΕ, ιδιαιτέρως εκείνο των νέων που είχαν πολύ μεγάλη παρουσία.

 

 

Αυτό ακριβώς πρέπει να παρατήρησε και ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ και  είπε ,ότι  τις προτεραιότητες του λαού και της νεολαίας για καλύτερη ζωή, αξιοπρεπή δουλειά, δωρεάν σπουδές, δικαιώματα και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, "δεν πρόκειται να τους τα εξασφαλίσει καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση,αφού η "ανάπτυξη" που ευαγγελίζονται ,δεν είναι για όλους, έχει στις προτεραιότητές της  αποκλειστικά την κερδοφορία των ομίλων.

Αναφερόμενος στο δίλημμα των εκλογών που κάποιοι βάζουν, "Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ ",το χαρακτήρισε πλαστό και είπε ότι οι κόσμος δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε τέτοια διλήμματα,αφου το πραγματικό δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι" αν θα είναι δυνατά τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν και μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το χάλι ή αν θα είναι δυνατός ο λαός και το ΚΚΕ για να κάνει τη ζωή δύσκολη στους όποιους κυβερνώντες και ευκολότερη τη ζωή του λαού" 

 Μιλώντας για τους πλειστηριασμούς ,κατηγόρησε την ΝΔ ,που με την στήριξη,μέσω της σιωπής, του Σύριζα και ΠΑΣΟΚ,απέρριψαν την τροπολογία που κατέθεσε ξανά αυτές τις μέρες το ΚΚΕ για άμεση παύση αυτών.Ξέρουμε είπε ,ότι μετά την πρόσφατη απόφαση του  'Αρειου Πάγου.  τράπεζες, κράτος και  διάφορα κοράκια, ακονίζουν τα νύχια τους για να πέσουν πάνω στα σπίτια και την περιουσία των λαϊκών οικογενειών.Και έκλεισε την αναφορά του στους πλειστηριασμούς λέγοντας χαρακτηριστικά "Τους προειδοποιούμε: Μολών λαβέ! Καμία δεύτερη σκέψη, καμία αναστολή"

 

Δεν θα μπορούσε βέβαια να παραλείψει και κάποια τοπικά προβλήματα και εξέφρασε τη στήριξη του ΚΚΕ  στην δράση των σωματείων και των μαζικών φορέων του Γαλατσίου , για την εξασφάλιση των δασικών-αναδασωτέων εκτάσεων του κτήματος  Βεΐκου",  και την απόδοση του Παλαί (Ολυμπιακό Γυμναστήριο" , πραγματικά στον λαό!

 

Με αφορμή το μέγεθος της τραγωδίας στη γειτονική χώρα, και με δεδομένη τη σεισμικότητα της Ελλάδας, τόνισε την αναγκαιότητα αντισεισμικού ελέγχου των κτιρίων στην Ελλάδα, πρώτα-πρώτα σχολείων και νοσοκομείων και επισήμανε ότι  οι απαραίτητοι έλεγχοι δεν γίνονται, ακόμα και όταν διατίθενται κονδύλια για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, γιατί  "οι πράσινες μπίζνες είναι αυτές που κρίνονται πιο συμφέρουσες και κερδοφόρες σε αυτή τη φάση.

 

 

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στην  "περιβαλλοντική ευαισθησία" των αστικών κομμάτων και  κυβερνήσεων(ΝΔ,ΠΑΣΟΚ,ΣΥΡΙΖΑ), λέγοντας ότι "αυτή η ευαισθησία τους πιάνει μόνο όταν επωφελείται η κερδοφορία των πράσινων μονοπωλίων ή όταν πρόκειται να επιβάλουν κανένα καινούριο πράσινο χαράτσι στον λαό. Την ξεχνούν, όμως, όταν πρόκειται να παραδώσουν στα επιχειρηματικά συμφέροντα ολόκληρες εκτάσεις που αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν πνεύμονες πρασίνου, αναψυχής και άθλησης για τον λαό".

Κλεόνοντας την ομιλία του, είπε ότι "το ΚΚΕ δεν το έχει κανένας στο χέρι του",  "δεν παίρνει μέρος στα παζάρια που γίνονται πίσω από την πλάτη του λαού για τον σχηματισμό της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης" και απηύθυνε  κάλεσμα αγωνιστικής  συμπόρευσης με το ΚΚΕ και  ενίσχυσής του στις εκλογές.

 

 

Σύντομο χαιρετισμό πριν την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ,απηύθυνε ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης , επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου"  και όπως ανακοινώθηκε χθες , υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ ,στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.