e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η σύγκρουση στη Λ. Βέϊκου  γύρω στις 12 το μεσημέρι ήταν τόσο δυνατή ,που έκανε τους θαμώνες των καφετεριών στο Ν. Τέρμα Γαλατσίου,να πεταχτούν έντρομοι από τις θέσεις τους.

Μια μαύρη ΒΜW κινούμενη με υψηλή ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα της  κατεύθυνσης από Ολ. Στάδιο προς Γαλάτσι,ξαφνικά για κάποιο λόγο στο ύψος του Flocafe ,αλλάζει λωρίδα και πέφτει με δύναμη πάνω σε ένα προπορευόμενο Citroen,το οποίο με την σειρά του έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Ο κόσμος έβλεπε τους προφυλακτήρες του Citroen  να πετούν στον αέρα,ενώ η BMW συνέχισε την ξέφρενη πορεία της ,έως ότου να σταματήσει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην γωνία Βέϊκου και Χριστιανουπόλεως,το οποίο και "ανέβασε" πάνω στο πεζοδρόμιο,στο οποίο ευτυχώς την στιγμή εκείνη δεν βρισκόταν κάποιος πεζός.

Ο κόσμος που έτρεξε αμέσως για βοήθεια ,προς μεγάλη του έκπληξη και χαρά είδε τους οδηγούς  των δυο αυτοκινήτων να κατεβαίνουν άθικτοι από τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα.Κάποιες  εκδορές του οδηγού της BMW και μόνο σοκ για την γυναίκα οδηγού του Citroen.

Oι αερόσακοι και κάποιος Άγιος είχαν κάνει για μια ακόμα φορά το θαύμα τους.

Από τις καραμπόλες των εμπλεκόμενων αυτοκινήτων με τα σταθμευμένα επί της Λ. Βέϊκου,προκλήθηκαν ζημιές σε καμιά δεκαριά αυτοκίνητα.

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο(2) υδραυλικών  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2 μήνες

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

2

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ηςή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ηςή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ηςή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από

υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη

υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης

ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος

 τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

 Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,

μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).

 

 

 

 

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας.

(Για τις άδειες ΔΕ Ηλεκτρολόγου και ΔΕ Υδραυλικού που εκδόθηκαν βάσει των π.δ. 108/2013 και 112/2012, αντίστοιχα, βλ. σχετική επισήμανση στα αντίστοιχα προσόντα).

Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

                2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

                3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

                Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

                Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου ,οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους αριθ. –2-  Γαλάτσι, από 19-6-2015 μέχρι και  την 23-6-2015.

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

                Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2 . Φωτοαντίγραφο του ζητούμενου τίτλου σπουδών .

3. Φωτοαντίγραφο της ζητούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος ,η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

4.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

5Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τον αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ,προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

6)Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ

που να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα

μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την

οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.

Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά τη λήψη της άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ…

Γεννήθηκε το 1955, στην καρδιά μιας δύσκολης δεκαετίας σ’ έναν τόπο βραχώδη και άνυδρο, παρά το γεγονός ότι αυτός ο τόπος βρίσκεται σ’ ένα νομό με πέντε λίμνες κι ένα χειμαρρώδες ποτάμι. Σκέφτομαι καμιά φορά πως αυτό το «άνυδρο» του γενέθλιου γεμάτου νερά τόπου του είναι ίσως το στοιχείο που καθόρισε την πολιτική του στάση.

Γιατί άραγε σ’ έναν τόπο γεμάτο λίμνες, ρέματα και ποτάμια , οι γυναίκες περπατούσαν χιλιόμετρα για να εξασφαλίσουν πόσιμο νερό για την οικογένεια και  κάμποσο γλυφό νερό για να ποτίσουν τα φυντάνια του καπνού;

Γιατί άραγε σ’ έναν τόπο μοναδικού φυσικού κάλλους, δεν υπήρξε ποτέ ίχνος ανάπτυξης και ο μοναδικός πόρος προέρχονταν από τη μονοκαλλιέργεια καπνού σε χωράφια μικρά και χώματα δύσκολα;

Γιατί άραγε εξαναγκάστηκαν οικογένειες ολόκληρες, μαζί μ’ αυτές και η δική του, να γίνουν εσωτερικοί μετανάστες στην άναρχα οικοδομούμενη Αθήνα έχοντας ήδη στείλει  στη Γερμανία,κατά κανόνα,  τον μεγαλύτερο της οικογένειας;

Γιατί  έπρεπε ένα παιδί 14 ετών να έρθει στην Αθήνα, μετανάστης εσωτερικός, να δουλεύει στα μάρμαρα;

Κάποιος άλλος θα γκρίνιαζε για τη μοίρα του, το ριζικό του, την …άδικη κοινωνία ή θα γινόταν κομμάτι εκείνου του λούμπεν αενάως οργισμένου νεοέλληνα. Όχι όμως εκείνος.
Εκείνος , παράλληλα με τη σκληρή δουλειά, άρχισε να δραστηριοποιείται πολιτικά στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς , να διαβάζει, να μελετά, να κρίνει, επιχειρώντας να βρει απαντήσεις  στα ερωτήματα που τον βασάνιζαν. 

Απαντήσεις βέβαια  δεν βρήκε ή σε κάθε περίπτωση δεν βρήκε σε όλα. Εκείνο που βρήκε και είναι εκείνο που εν τέλει τον καθόρισε στο σύνολο του σύντομου βίου του, ήταν η αναγκαιότητα εννοιών όπως «συλλογικότητα», «δημοκρατία», «σύνθεση», «περιβαλλοντική συνείδηση», «κοινό καλό», «ανεκτικότητα», «αγάπη». Κάτι σαν σύνθεση της αριστεράς, της οικολογίας και της ορθοδοξίας.

Κι αυτή τη σύνθεση, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, πως κανείς από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς δεν την επιδίωξε καν… Γι’ αυτό άλλωστε και δεν χώρεσε και δεν άντεξε σε τέτοιους σχηματισμούς ο Κώστας. Άσε που δεν του ήταν και απαραίτητοι…

Γιατί αυτό που ήθελε στη ζωή του ο Κώστας το πέτυχε. Πρόκοψε, εξελίχθηκε, έκανε μια κατάδική του οικογένεια, έκανε δυο άξια παιδιά που τα είδε να μεγαλώνουν, να προκόβουν κι αυτά με τη σειρά τους, έφτιαξε με τα χέρια του ένα μικρό σπιτάκι κι έναν τεράστιο κήπο στο χωριό του, όπως ακριβώς τα ονειρευόταν, έκανε φίλους καρδιάς. Κι ακόμα, φύτεψε , πότισε, κλάδεψε με τα χέρια του εκατοντάδες δέντρα στην αναδασωτέα περιοχή του Γαλατσίου, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, στον Υμηττό, στο χωριό του,  δίνοντας τις περισσότερες φορές στα μικρά δεντράκια ονόματα προσώπων αγαπημένων…Γιατί όπως αγκάλιαζε και φρόντιζε τ΄αγαπημένα του πρόσωπα, έτσι τ΄αγκάλιαζε και τα φρόντιζε κι αυτά…

 Κι ήταν γι’ αυτό το λόγο που τα χέρια του ήταν πάντα γεμάτα πληγίτσες και γρατζουνιές. Από το σκάψιμο στη γη για ν’ ανασάνουν και να τραφούν τα δέντρα του, από το λάξεμα της πέτρας, από τον ασβέστη και το τσιμέντο καθώς έχτιζε πεζούλες για να προστατεύσει. 

- Η «Εφη» πήρε τα πάνω της…

- Η «Γιάννα» δεν έχει ανάγκη! Κοίτα πώς έδεσε!

- Τη «Μάγδα» την πήρα «μεγάλη» για να πιάσει σίγουρα…

- «Εσύ» τους έχεις πάρει φαλάγγι…

Και μιλούσε για τη ροζ , κάπως αδύναμη τριανταφυλλιά  στον πίσω κήπο του σπιτιού στο χωριό, την τεράστια κατακόκκινη τριανταφυλλιά στον μπροστινό , την κυδωνιά  στο πλάϊ , το πεύκο που φύτεψε ψηλά, κοντά στο ρολόϊ στην αναδασωτέα έκταση στο Γαλάτσι…

Ηταν κι αυτός ένας λόγος που τον αγάπησα τόσο. Που τον αγαπήσαμε τόσο.

Το να πεις απλώς πως ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας υπέροχος σύντροφος, ένας εξαιρετικός πατέρας, ένας καλός φίλος δεν μοιάζουν αρκετά για τον Κώστα. Ισως όμως αυτοί οι επιθετικοί προσδιορισμοί να ήταν αρκετοί γι’ αυτή την ανώτερη δύναμη που ο καθείς την αποκαλεί διαφορετικά, να τον πάρει σύντομα ,  ν’ απαλλάξει τον «Σίσυφο» από το «κουβάλημα της πέτρας» χωρίς να υποστεί όλα τα στάδια της βασανιστικής αρρώστιας.

Στη μνήμη  του πολυαγαπημένου μου συντρόφου και πατέρα των παιδιών μου,

Αρετή Καλεσάκη

 

17 Ιουνίου 2015

 

ΥΓ.Ο Κώστας Καλεσάκης γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1955 στο Σπάρτο Αιτωλοακαρνανίας, δραστηριοποιήθηκε στο πεδίο της πολιτικής στο χώρο της Αριστεράς και της Οικολογίας, πήρε μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα, εργάστηκε ως οικοδόμος έως το 1982 και από τότε  στο Γκάζι και την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής από την οποία συνταξιοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 . Εως τη συνταξιοδότησή του εκλέγονταν συνεχώς στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΦΑ αρχικά και της ΕΠΑ Αττικής στη συνέχεια. Εφυγε από τη ζωή στις 11 Ιουνίου του 2015.