e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικού Οργανισμός  Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», ανακοινώνει την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα (30) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ και τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας (Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ και Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π. για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ

Γυμναστές

30

Απαιτούνται τυπικά προσόντα

Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Ένα (1) μήνα

Ιατρός

1

Απαιτούντα τυπικά προσόντα.

1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Ιατρικής (Α.Ε.Ι.).

2) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Ένα (1) μήνα

Νοσηλευτής

1

Απαιτούντα τυπικά προσόντα.

1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Νοσηλευτικής (Π.Ε. ή Τ.Ε.Ι).

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3) Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Ένα (1) μήνα

Εργάτες καθαριότητας

(Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ και Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

4

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν. 2527/97)

Δύο (2) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία πρόσληψης από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β.ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο εντός διμήνου)
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα Camp.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους στον 1ο Όροφο από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και μέχρι την Πέμπτη 1η Ιουνίου  2023.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΜΕ ΑΔΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών με αντικείμενο δράσης πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2023 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε αναδασωτέες περιοχές ,ιδιωτικά οικόπεδα κλπ).

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

8

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(τελ. εδάφιο περ.στ παρ.1 αρ.40 ν.4765/2021)

Τρείς  (3) μήνες

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτησή  τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.4 παρ.6 του ν.2207/1994, α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης  του, έχει απασχοληθεί σε  φορείς του Δημοσίου Τομέα της παρ.1 του  αρ.2 του ν.4765/2021(ΦΕΚ 6 Α’)  προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες  μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, με τα σχετικά δικαιολογητικά  με θέμα:  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023

 ι)είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ιι) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Γαλατσίου Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 11146 Γαλάτσι, Γραφείο Πρωτοκόλλου ισόγειο(τηλ. 213 2055301) απευθύνοντάς την  στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, υπόψιν κας.Νίκης Ρηγάκου τηλ. επικοινωνίας  2132055325).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται, από την Δευτέρα  29.05.2023  μέχρι και  την Παρασκευή 02.06.2023

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

 

 

Την Δευτέρα Δευτέρα 22 Μαΐου ξεκίνησαν  οι εγγραφές,ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, για το Θερινό Αθλητικό Camp «Αχιλλέας Βρέντζος» 

link:https://polat-galatsi.gr/Portal-Galatsi

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

1.         Πιστοποιητικό γέννησης (εντός διμήνου)

 

2.         Πρόσφατη βεβαίωση παιδιάτρου(εντός εξαμήνου)

 

3.         Αριθμός ΑΜΚΑ

 

4.         Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση)

5.         Φωτοτυπία των εμβολίων του παιδιού

 

6.         Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα

 

7.         Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

 

Επιπλέον δικαιολογητικά  για όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή:

 

1.         Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

 

2.         Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για ανεργία)

 

3.         Βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας (για απόρους)

 

4.         Κάρτα πολυτέκνου

 

 

Το camp χωρίζεται σε 2 περιόδους:

 

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ:19 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου (01 Ιουλίου τελετή λήξης Α΄Περιόδου)

 

Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 03 Ιουλίου έως 14 Ιουλίου (15 Ιουλίου: τελετή λήξης Β΄ Περιόδου)

 

Το κόστος εγγραφής  για το camp είναι:

 

           70€ το πρώτο παιδί & 40€ για το δεύτερο. 

 

           40€ το πρώτο παιδί και  30€ το δεύτερο

 με πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του ενός γονέα και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει  το ποσό των 8.000€.

 

           για τρίτεκνες οικογένειες το κόστος εγγραφής είναι

 

            70 € για το πρώτο παιδί, 40€ για το δεύτερο και ΔΩΡΕΑΝ για το τρίτο.

 

           ΔΩΡΕΑΝ

            άποροι (βεβαίωση κοιν. υπηρεσίας Δήμου Γαλατσίου), άνεργοι και οι δύο γονείς (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ                                                και φορολογική δήλωση έως 8.000€),

           μονογονεϊκές οικογένειες (φορολογική δήλωση έως 8.000€), 

           πολύτεκνοι (κάρτα πολυτέκνων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες

 

επικοινωνήστε  στο τηλ. 213-2055372