e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Εγκρίθηκαν οι εκατόν εβδομήντα δύο (172) θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας μέσω ΟΑΕΔ στον Δήμο μας διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Τις προσεχείς ημέρες επίκειται η  έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, θα αναρτηθεί σχετική ενημέρωση με την ακριβή ημερομηνία στο site του Δήμου 

 

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από το site του ΟΑΕΔ  http://www.oaed.gr/

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Tην  Δευτέρα 13 Απριλίου 2020, και ώρα 19:30  συνεδριάζει  με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου , για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

 

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 107/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Προέλεγχο Απολογισμού οικ. έτους 2019».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

1ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 233/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 249/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικ. έτους 2020».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 11/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. οικον. έτους 2020».

κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

Πρόεδρος ΔΑΓΑΜΕ

 

 

 

4ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  89/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έγκριση της υποχρεωτικής Αναμόρφωσης στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2020.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  91/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2020.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 70/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2019».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών (υαλοπινάκων) της υπ’ αριθ. πρωτ. 5063/20-02-2019 Σύμβαση Προμήθειας.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 157/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου «ίδρυση και Συλλειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Γαλατσίου».

κ. Ιωάννης Σκληράκης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Πώληση στην εταιρεία «ZENITH ENTERPRISES (UK) LIMITED» (ΖΕΝΙΘ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΣΙΣ (ΓΙΟΥΚΕΪ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)», η οποία εδρεύει στην Αγγλία και την Ουαλία διεύθυνση AUDI HOUSE, 260 FIELD ROAD, FASTCOTE MIDDLESEC, HA4, 9L, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Τσιλογλανίδη Αμανάτιο, οικοπεδικής έκτασης 2,30 τ.μ. επί των οδών Μαραθώνος – Κερκύρας και Κουρτίου λόγω προσκύρωσης και σύμφωνα με την 19/94 πράξη αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 


Ο Δήμος Γαλατσίου ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης μας ότι έπειτα από συνεχόμενα τηλεφωνήματα πολιτών, στα οποία αναφέρεται ότι τους χτυπάνε το κουδούνι και τους λένε ότι πραγματοποιούν απολύμανση εκ μέρους του Δήμου, ότι ουδεμία σχέση έχει ο Δήμος Γαλατσίου με απολυμάνσεις στα σπίτια πολιτών και πρόκειται καθαρά για περιπτώσεις εξαπάτησης που πρέπει να καταγγέλλονται στην αστυνομία άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Γαλατσίου πραγματοποιεί προληπτικές απολυμάνσεις ΜΟΝΟ δημόσιων χώρων και δεν υπάρχει καμία περίπτωση δημοτικός υπάλληλος να σας χτυπήσει το κουδούνι. Εάν σας χτυπήσουν το κουδούνι για απολύμανση, με την ψευδή δήλωση ότι είναι από τον Δήμο, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε άμεσα το 100.

Συνεπώς παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην ανοίγουν την πόρτα σε απατεώνες που εκμεταλλεύονται το φόβο του πολίτη αυτή την εποχή και να καταγγέλλουν τα περιστατικά στην Άμεση Δράση (100), ή στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Γαλατσίου 2132055335-2132055336.