e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 μ.μ.,συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Α   ΑΡ.

ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2015.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

          Αντιδήμαρχος         

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 336/2015 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «3η Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015».

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Λήψη απόφασης για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Παραχώρηση της διαχείρισης του ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 51/τ.98 και περικλείεται από τις οδούς: Καραϊσκάκη – Βαλτετσίου – Καλογήρου Σαμουήλ – Καψάλη & Ρεθύμνης (Καμίνι) από το Δήμο Γαλα-τσίου στην Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΑΓΑΜΕ).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση αναγκαιότητας & τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθεια Φωτοα-ντιγραφικού Μηχ/τος» συνολικού προϋπολογισμού 4.920,00 €.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας & τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθεια Εργαλείων Συνεργείου Αυτ/των»   συνολικού προϋπολογισμού 4.676,46 €.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση αναγκαιότητας & τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθεια Προστατευτικών Πινακίδων και εμποδίων έργων» συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 €.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας & τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών» συνολικού προϋπολογισμού 1.427,00 €.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση αναγκαιότητας & τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθεια δύο (2) Βενζινοκίνητων αναρροφητήρων» συνολικού προϋπολογισμού 996,30 €.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση αναγκαιότητας & τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθεια μίας (1) Ηλεκτρικής σκούπας Υγρής & Ξηράς Αναρρόφησης» συνολικού προϋπολογισμού 799,9€.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Λήψη απόφασης έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

 

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδού Γιασεμιών» - Αριθμός Μελέτης 48/2009.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Τροποποίηση της 87/2015 παρ. 9 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής «Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κάδοι απορ/των – αυτ/τα – μηχανήματα) έτους 2015.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

15ο

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίας Γλυκερίας για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα  Σοφία

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα  Σοφία

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Γεωργαλή Καλλιόπης.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Σκούρτη Φώτιου από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 87.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Σκούρτη Δημητρίου από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 87.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

20ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Σκούρτη Κωνσταντίνου από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 87.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Διαγραφή χρέωσης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Λεωφ. Γαλατσίου 121 – 123).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Διαγραφή χρέωσης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Λαμπρινής 44).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΑΤΣΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σακελλάριου Αλέξανδρου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

    Αντιδήμαρχος

 

 

 

O Δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών  του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου».

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΕ16-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

4

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών

(άρθρο 5 παρ.2 Ν. 2527/97)

Δύο (2) μήνες

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία πρόσληψης από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους αριθ. 2 στον 1ο Όροφο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Πρόσληψη είκοσι πέντε (25) γυμναστών, ενός (1) γιατρού και ενός (1) νοσηλευτή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) μήνα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου».

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α).

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ. 20 Ν. 2738/1999.

3.     Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄/143/28-6-2007).

4.     Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009).

5.     Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).

6.     Την υπ’ αριθ. 76/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου, η οποία εγκρίθηκε με την 34435/18769/11-5-2015 όμοια του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την πρόσληψη τριάντα (30) γυμναστών, ενός (1) γιατρού και ενός (1) νοσηλευτή, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι πέντε (25) γυμναστών, ενός (1) γιατρού και ενός (1) νοσηλευτή, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π. για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ
Γυμναστές
25
Απαιτούνται τυπικά προσόντα
Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής
Ένα (1) μήνα
Ιατρός
1
Απαιτούντα τυπικά προσόντα.
1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Ιατρικής(Α.Ε.Ι.).
2) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.
4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
Ένα (1) μήνα
Νοσηλευτής
1
Απαιτούντα τυπικά προσόντα.
1) Τίτλος σπουδών πτυχίο Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ι).
2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3) Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Ένα (1) μήνα
 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία πρόσληψης από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

Β.ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα Camp.

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους αριθ. 2 στον 1ο Όροφο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι