e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής κίνησης "Ενότητα για την Επιτροπή" ,Αρης Παπαδοκωστόπουλος και Σπύρος Παναγιώτου ,με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο,παρεμβαίνουν και παίρνουν θέση στο θέμα που έχει προκύψει μετά την δικαστική απόφαση που δικαιώνει συμβασιούχους εργαζόμενους που εργάζονταν στο Δήμο μας και αναγνωρίζει ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, την Δευτέρα 8η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 μ.μ ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Νο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
1 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 635/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
2 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 81/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τα περίπτερα «Κανονισμός Λει-τουργίας Περιπτέρων». κ. Βασίλειος Δερεδίνης
3 Διαβίβαση γνωμοδότησης της Δικηγόρου κ. Αποστολοπούλου Αλεξίας που αφορά τη χορήγηση γάλακτος στο προσωπικό έτους 2013. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
4

Κατανομή 3ης δόσης συνολικού ποσού 88.521,93 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-μου Γαλατσίου για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολειών έτους 2014.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
5

Καταβολή ποσού 13.902,56 € στην Σχολική Επιτροπή Πρωτο-βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου για τους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

 Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
6

Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑ-ΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» με κωδικό ΜΙS 483437 στο Επι-χειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 3222/12-2014.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης
7

Αποδοχή ποσού 4.952,04 € από την κατανομή τέλους φυσικού αερίου 2013 του Ν. 2364/95

κ. Βασίλειος Δερεδίνης
8

Αποδοχή του 50% (2.942,68 €) εκ της συνολικής κατανομής του ποσού των 5.885,37 € στο Δήμο μας για τον καθαρισμό και συ-ντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων τα οποία βρί-σκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνηςς

9

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.)

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

10

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου στη Γενική Συνέλευ-ση της Διαδημοτικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

11

Αποδοχή παραίτησης του κ. Βασιλείου Δερεδίνη (Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών) από μέλος της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (παραλαβής) για τα πάσης φύσεως ο-χήματα – μηχανήματα του Δήμου του ΠΔ 28/80.

Γεώργιος Μαρκόπουλος

 

12

Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης, στην υπάλληλο του Δήμου μας Ροδίτου Χάρις του Κων/νου ΤΕ – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Γεώργιος Μαρκόπουλος

13

Έγκριση διενέργειας ενημερωτικών συναντήσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ. 

κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου  

14

Έγκριση προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου Γαλατσίου 2014 – 2015

15

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέ-λεσης της προμήθειας εξοπλισμού αντλιοστασίων και γεωτρήσε-ων του Δήμου – έτους 2014.

 
16

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 86/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκα-τοικίας επί της οδού Ρόδων αρ. 6.

 
17

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 87/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 68.

18

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 88/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης καθρέπτη έναντι εισόδου γκαράζ επί της συμβολής των οδών Ελπίδος 40 και Ερατούς.

 

19

 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 89/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ιωαννίνων 3 έναντι της πολυκατοικίας επί της οδού Ιωαννίνων 4.

20

 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 90/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ξάνθου 1 – 3. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

 
21

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 91/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τη Χορήγηση ή μη άδειας τοπο-θέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοι-κίας επί της οδού Μπουμπουλίνας 24. κ. 

22

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 92/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθ-μευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αργοστολίου αρ. 11. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

23

 Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 93/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθ-μευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 14. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

24

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 94/2014 απόφασης – εισήγησης της Επι-τροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθ-μευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καμέλιας αρ. 3. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

25

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 98/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Απαγόρευση στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17. 

 Βασίλειος Δερεδίνης
26

 Κοπή (5) δέντρων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 68/2014 Ε.Π.Ζ.). 

 Βασίλειος Δερεδίνης
27

Κοπή δέντρου επί της οδού Ήβης 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 69/2014 Ε.Π.Ζ.).

 Βασίλειος Δερεδίνης
28

Κοπή δέντρου επί της οδού Θερίσσου 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 70/2014 Ε.Π.Ζ.). 

 Βασίλειος Δερεδίνης
29

Κοπή δέντρου επί της οδού Ύδρας 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 71/2014 Ε.Π.Ζ.).

 Βασίλειος Δερεδίνης
30

30ο Καθορισμός δόσεων για την καταβολή βεβαιωμένης οφειλής της κ. Πιτσινού Ασπασίας.

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

 Βασίλειος Δερεδίνης
31

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Παππά Αικατερίνης από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Νυμφών 11-13. 

32

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.

 Βασίλειος Δερεδίνης

Λίγο νωρίτερα την ίδια ημέρα ημέρα,Δευτέρα  08 Δεκεμβρίου 2014,στις 18:00 μ.μ.,θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

  • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2011. με εισηγητή τον  Δήμαρχο Γεώργιο Μαρκόπουλο