e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Την Τρίτη 9 Απριλίου  στις  19:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  στο 4ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου, με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης τα προβλήματα στα σχολεία...(Το  4ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου βρίσκεται στην οδό Αγίας Ειρήνης 9,δίπλα στην Εκκλησία)

Eίναι η 2η φορά, που πραγματοποιείται συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου εκτός Δημαρχείου.Η πρώτη αφορούσε το θέμα του ΠΑΛΑΙ και είχε πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου  εντός των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

ΑΡΙΘ. ΘΕΜ: ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
1. Συζήτηση για τα θέματα Παιδείας.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

 

κ. Μάνος Ελευθερίου Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

 

 Οι Πρόεδροι των

Σχολικών Επιτροπών 

κ. Ιωάννης Σκληράκης  

κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

 

 

 

 

1o

 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει , τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1)  φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή/τριας,για την κάλυψη αναγκών του Δήμου,  με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους και τους εργαζόμενους του Δήμου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού(Στελέχωση των  Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως εξής:

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 13.000,00€

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1.Πτυχίο ή δίπλωμα:

 

-Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ή

-Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας.

 

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας

 

3.Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1)Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

 

2)Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

3)Να μην έχουν κώλυμα κατά το αρ.8 του υπαλληλικού κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

4)Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να υποβάλλουν:

 

-Αίτηση.

 

– Φ/Α του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

 

-Φ/Α του τίτλου σπουδών που διαθέτουν.

 

-Φ/Α της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.

 

-Φ/Α της ταυτότητας μέλους της Ένωσης νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(Ε.Ν.Ε.)

 

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,στην οποία  ο/η ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει αν έχει κώλυμα η όχι για την πρόσληψή του κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος:

α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής·

β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε·

γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή·

δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση &

ε)Κάθε άλλο στοιχείο  το οποίο να αποδεικνύει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκειά  τους.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας,

είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας- Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διεκπεραίωσης) Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι (πληροφορίες, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού , τηλ. 213 2055325, 428 κα.Ρηγάκου ,

είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, μέχρι και την  Δευτέρα 15/04/2019.

 

 

 

 

 

Ο  Δήμαρχος

 

Γιώργος Μαρκόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη 2 Απριλίου,στις 18:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 50/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Επανυποβολή για Προέλεγχο Απολογισμού οικ. έτους 2017».

κ. . Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος 

  Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 51/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Προέλεγχο Απολογισμού οικ. έτους 2018».

κ. . Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος 

1o

Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έ-τους 2018 του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλ-ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». 

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

2o

Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

3o

Διαβίβαση πρακτικού Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας πλατειών

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4o

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5o

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 5612/25-02-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6o

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ενενήντα εννιά ευρώ και είκοσι λεπτών (99,20 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 για την προμήθεια μεταλλικής συρταριέρας για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7o

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 για την προμήθεια καθαριστή αέρα για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8o

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων οχτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών από λαμαρίνα για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9o

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης - δράσης αλληλεγγύης «Εργαστήρι κατασκευής πασχαλινής λαμπάδας» και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372,00 € (τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ) σε βάρος του Κ.Α.15-6473.0002 «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», οικονομικού έτους 2019.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10o

Έγκριση εκδήλωσης – κοινωνικής δραστηριότητας «Παιχνίδια της γειτονιάς» και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 600,00 € (εξακοσίων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α.15-6473.0002 οικονομικού έτους 2019.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11o

Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

12o

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναγκαστικές συνδέσεις – Εργολαβία Α2».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

13o

Παράταση με αναθεώρηση για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

14o

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Λεωνιδίου & Χανίων (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 26/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

15o

Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων στην οδό Χαλκιδικής 1 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 27/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

16o

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Προφήτου Ηλία & Καρδίτσης (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 28/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

17o

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη Λ. Βεϊκου 135-137 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 29/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

18o

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ηπείρου 30 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 30/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

19o

Έγκριση ηλεκτρονικής πληρωμής με χρήση κωδικών του λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής του Δήμου Γαλατσίου από τους διαχειριστές του.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20o

Διαγραφή Δημοτικών Τελών – Φόρων βάσει του Ν. 4604/26-3-2019  αρθρ. 103 σύμφωνα με την αίτηση της κ. ΒΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21o

Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/86-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την αίτηση της ΤΣΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22o

Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/86-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας που αφορά τον ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ ΑΝΔΡΕΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23o

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ 2018 της εταιρείας ΑΦΟΙ Ν. ΑΝΔΡΗ Ο.Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24o

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου της κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος