e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει , τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1)  φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή/τριας,για την κάλυψη αναγκών του Δήμου,  με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους και τους εργαζόμενους του Δήμου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού(Στελέχωση των  Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως εξής:

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 13.000,00€

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1.Πτυχίο ή δίπλωμα:

 

-Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ή

-Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας.

 

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας

 

3.Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1)Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

 

2)Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

3)Να μην έχουν κώλυμα κατά το αρ.8 του υπαλληλικού κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

4)Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να υποβάλλουν:

 

-Αίτηση.

 

– Φ/Α του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

 

-Φ/Α του τίτλου σπουδών που διαθέτουν.

 

-Φ/Α της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.

 

-Φ/Α της ταυτότητας μέλους της Ένωσης νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(Ε.Ν.Ε.)

 

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,στην οποία  ο/η ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει αν έχει κώλυμα η όχι για την πρόσληψή του κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος:

α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής·

β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε·

γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή·

δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση &

ε)Κάθε άλλο στοιχείο  το οποίο να αποδεικνύει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκειά  τους.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας,

είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας- Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διεκπεραίωσης) Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι (πληροφορίες, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού , τηλ. 213 2055325, 428 κα.Ρηγάκου ,

είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, μέχρι και την  Δευτέρα 15/04/2019.

 

 

 

 

 

Ο  Δήμαρχος

 

Γιώργος Μαρκόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη 2 Απριλίου,στις 18:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 50/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Επανυποβολή για Προέλεγχο Απολογισμού οικ. έτους 2017».

κ. . Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος 

  Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 51/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Προέλεγχο Απολογισμού οικ. έτους 2018».

κ. . Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος 

1o

Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έ-τους 2018 του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλ-ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». 

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

2o

Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

3o

Διαβίβαση πρακτικού Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας πλατειών

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4o

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5o

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 5612/25-02-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6o

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ενενήντα εννιά ευρώ και είκοσι λεπτών (99,20 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 για την προμήθεια μεταλλικής συρταριέρας για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7o

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 για την προμήθεια καθαριστή αέρα για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8o

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων οχτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0002 για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών από λαμαρίνα για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9o

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης - δράσης αλληλεγγύης «Εργαστήρι κατασκευής πασχαλινής λαμπάδας» και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372,00 € (τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ) σε βάρος του Κ.Α.15-6473.0002 «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», οικονομικού έτους 2019.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10o

Έγκριση εκδήλωσης – κοινωνικής δραστηριότητας «Παιχνίδια της γειτονιάς» και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 600,00 € (εξακοσίων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α.15-6473.0002 οικονομικού έτους 2019.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11o

Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

12o

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναγκαστικές συνδέσεις – Εργολαβία Α2».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

13o

Παράταση με αναθεώρηση για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

14o

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Λεωνιδίου & Χανίων (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 26/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

15o

Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων στην οδό Χαλκιδικής 1 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 27/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

16o

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Προφήτου Ηλία & Καρδίτσης (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 28/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

17o

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη Λ. Βεϊκου 135-137 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 29/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

18o

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ηπείρου 30 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 30/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

19o

Έγκριση ηλεκτρονικής πληρωμής με χρήση κωδικών του λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής του Δήμου Γαλατσίου από τους διαχειριστές του.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20o

Διαγραφή Δημοτικών Τελών – Φόρων βάσει του Ν. 4604/26-3-2019  αρθρ. 103 σύμφωνα με την αίτηση της κ. ΒΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21o

Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/86-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την αίτηση της ΤΣΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22o

Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/86-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας που αφορά τον ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ ΑΝΔΡΕΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23o

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ 2018 της εταιρείας ΑΦΟΙ Ν. ΑΝΔΡΗ Ο.Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24o

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου της κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Τo Δημοτικό Συμβούλιο που διεκόπη την  Τρίτη 19 Μαρτίου,θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου στις 15:00  ,με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

 

ΣΤ

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2019.

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 22/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την υποχρεωτικής αναμόρφωση στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. Έτους 2019.

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

3ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 190/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» με την οποία εγκρίθηκαν η έκθεση απογραφής έναρξης και οι οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π. της 13ης Απριλίου 2011.

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

4ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 191/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π. οικ. έτους 2011 (χρήσης 13/4/2011 έως 31/12/2011).

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

5ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 192/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π. οικ. έτους 2012.  

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 193/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π. οικ. έτους 2013.  

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

7ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 194/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π. οικ. έτους 2014.  

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

8ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2012.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά  

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

9ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2013.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

10ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2014.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

11ο

Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά  

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

12ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 43/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2018».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

13ο

α. Δημόσια κλήρωση για τον καθορισμό των θέσεων που θα παραχωρηθούν σε ΑΜΕΑ/Πολύτεκνους/Πολεμιστές Κύπρου χωρίς δημοπρασία. β. Καθορισμός ημέρας έκδοσης προκήρυξης για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

14ο

Τροποποίηση της 273/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό του τέλους που αφορά τη διενέργεια θρησκευτικών πανηγυριών και Χριστουγεννιάτικων αγορών.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

15ο

Κατανομή 1ης Δόσης έτους 2019 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Διαβίβαση πρακτικού Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας πλατειών.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Διαβίβαση του Πρακτικού (Πρωτοκόλλου) της αρμόδιας Επιτροπής για την παραλαβή ενός Μηχανήματος Έργου (εκσκαφέα – φορτωτή JCB 3CX CONTRACTOR) – Έγκριση ή μη του Πρακτικού (πρωτοκόλλου) παραλαβής.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Κατάρτιση Πίνακα για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού  πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ( 5.400 €).

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Α) Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση V, του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και Β) Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

23ο

Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της εργασίας: «Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων» Μελέτη με αριθ. 1/2019 της Δ/νσης Π.Π.Ζ.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

24ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αριθ. 76 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

25ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ρόδου αριθ. 14 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 20/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

26ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος μπροστά στο γωνιακό ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη, που έχει διεύθυνση από Λ. Γαλατσίου αριθ. 107 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 21/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

27ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φαύνου αριθ. 51 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 22/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

28ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φαύνου αριθ. 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 23/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

29ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νοταρά αριθ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 24/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

30ο

Χορήγηση ή μη άδειας θέσης στάθμευσης για το πρατήριο άρτου επί της οδού Κερκύρας αριθ. 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 25/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

31ο

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κλήση έτους 2017 που αφορά τον ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

32ο

Διαγραφή πληρωμένης κλήσης της κ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

33ο

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος των κ.κ. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

34ο

Διαγραφή Τ.Α.Π.-Δ.Φ.-Δ.Τ. 2018 του κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

35ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΝΤΑΛΑΚΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

36ο

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ 2017-2018 του κ. ΒΕΪΟΓΛΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

37ο

Διαγραφή προστίμου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και επιστροφή του ποσού του κ. ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ ΑΝΔΡΕΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

38ο

Διαγραφή τέλους ακίνητης περιουσίας βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

39ο

Διαγραφή προστίμων Τ.Α.Π. για μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα του κ. ΑΣΦΗ ΙΩΑΝΝΗ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι